وروستي خبرونه:

په کرکټ کې تاریخ جوړ شو.

په کرکټ کې تاریخ جوړ شو. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا د دویمې درجې لومړنی هېواد شو،