د ګووګل ژباړن ته پښتو هم ور زیاته شوه1

د ګووګل ژباړن ته پښتو هم ور زیاته شوه.

ګووګل د پښتو په ګډون د ١٣ نوو ژبو د ژباړې خدمتونه ګووګل ژباړن ته ور زيات کړي دي. په دغو ۱۳ نويو ژبو کې کوردي، سندي او ځينې نورې ژبې هم شاملې دي. ګووګل ژباړن ټولې ۱۰۳ ژبې لري چې يوه يې هم پښتو ده. 


پرنت   ايميل